Om oss

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

«KlinObsKommune» – trinn for trinn bygger vi opp klinisk observasjonskompetanse!

Publisert 14. oktober 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Medarbeidere i kommunale helse- og omsorgstjenester møter stadig sykere pasienter og beboere, og står ofte ovenfor komplekse problemstillinger.  Dette betyr at tjenesten må jobbe systematisk med kvalitets- og forbedringsarbeid, og ansatte må ha kunnskap, ferdigheter og verktøy for å gjøre gode kliniske observasjoner og vurderinger. Gjennom kompetansetrappen «KlinObsKommune» skal vi bidra til at både tjenesten og de ansatte utvikler nødvendig kompetanse. «KlinObsKommune» er et samarbeid mellom utviklingssentrene og lanseres i 2020.

Vi og våre samarbeidspartnere har gjennom årene benyttet og utviklet mange gode ressurser som styrker observasjonskompetansen blant helsepersonell. Eksempler på dette er proACT, ferdighets- og scenariotrening, I hode og sekk, ABCDE klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten, TILT, NEWS og SAFE m.m.. Nå har vi samlet hovedessensen i disse ressursene i ett og samme kompetanseprogram! «KlinObsKommune» er et samordnet og kvalitetssikret kompetanseprogram med en trinnvis oppbygging som vi kan bruke i samarbeid med kommunene – med utgangspunkt i grunnleggende ferdigheter til simulering i fullskala.

For de fleste – til det meste

Målgruppen er helsepersonell i sykehjem, hjemmetjenester, tjenester innen psykisk helse og rus og personer med utviklingshemming. «KlinObsKommune» kan nyttiggjøres i ulike pasientsikkerhets- og kompetansesatsinger som tidlig oppdagelse av forverret tilstand, tiltak innen tema helsehjelp i Leve hele Livet reformen, i forbedring av pasientforløp, akuttkjedesamarbeid og lignende.

Steg for steg

Tanken bak den trinnvise modellen er at hvert kompetansetrinn bør bygge på hverandre for å oppnå høyere lærings- og kompetansemål. Likevel er det rom for fleksibilitet, og hvilket trinn det velges å starte på må baseres på den enkelte tjeneste- eller avdelings behov og målsetting:

Trinn 1: Grunnleggende ferdigheter innen ABCDE-metodikk
Trinn 2: Hjerte-lunge-redning
Trinn 3: ABCDE, EWS og ISBAR med pasientcase og refleksjon
Trinn 4: Scenariotrening med refleksjon og debrief
Trinn 5: Tverrfaglig fullskalasimulering med debrief

Trappens faginnhold er basert på kunnskap og erfaringer fra tilsvarende undervisningsopplegg som sentrene og kommuner har jobbet med over flere år. Mange av tiltakene har startet på nivå tilsvarende trinn 3 men vi har erfart at vi må tilbake til trinn 1 for å etablere mer grunnleggende ferdigheter og kunnskap. Trinn 2 med HLR er en naturlig del av trappen da denne kompetansen representerer en viktig handlingsberedskap både generelt og som en del av en ABCDE undersøkelse. Implementering av ferdigheter og kunnskap for å forbedre praksis er basert på instruktøropplæring etter train the trainer-modellen.

Kompetansetrappa i sin helhet skal piloteres av flere utviklingssentre i starten av 2020. Klikk her for å se et stort bilde av trappen.

Sammen er vi best!

«KlinObsKommune» er et utviklingssenter-samarbeid. Prosjektgruppen består av representanter fra utviklingssentret i Rogaland, Akershus, Oslo og Troms. Utviklingssentret i Oppland, Østfold, Finnmark, Samisk og Trøndelag utgjør en utvidet prosjektgruppe. I tillegg har vi vært i dialog med fagressurser ved flere andre utviklingssentre underveis for innspill og diskusjon. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe!

Line Hurup Thomsen line.hurup.thomsen@stavanger.kommune.no Tlf. 51 50 71 28
Eva Linnerud evalin@lorenskog.kommune.no Tlf. 91 16 63 23
Mette Sophie Klev mettesophie.klev@sye.oslo.kommune.no Tlf. 90 78 56 94
Kine Nordmo Stykket kine.nordmo.stykket@tromso.kommune.no Tlf. 90 52 45 07